ZASADY I WARUNKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.parishendzel.com („Sklep Internetowy”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Paris+Hendzel Co. Łukasz Henedzl, ul. Brukselska 4, 03-973 Warszawa, NIP: 9521963450 („Sprzedawca”).
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
 4. komputer z dostępem do sieci Internet;
 5. przeglądarka internetowa: m.in. Google Chrome oraz Mozilla Firefox;
 6. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 7. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 8. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

DEFINICJE

 1. Klient – każda osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 2. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, które po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła umożliwia Klientowi składanie zamówień na Towary.
 3. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane towary, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 4. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Sprzedawcy, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
 5. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: www. parishendzel.com, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Towary.
 6. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym. Właściwości poszczególnych Towarów są uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podczas składania przez Klienta zamówienia.

REJESTRACJA

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się poprzez wykonanie następujących czynności:
 3. dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalenie przez Klienta loginu i hasła do Konta,
 4. dokonanie aktywacji Konta, poprzez kliknięcie na link wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta. Dokonanie aktywacji umożliwia Klientowi zalogowanie na Konto.
 5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji Klient loguje się na Konto używając ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 6. Po zalogowaniu na Konto, Klient ma możliwość aktualizacji swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym.
 7. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do zalogowania się na Konto w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, po weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towarów w magazynie.
 3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie po zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu loginu i hasła, a następnie dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 5. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 6. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 9. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
  1. płatność za pośrednictwem serwisu PayU – przed odbiorem zamówionego Towaru;
  2. płatność za pośrednictwem serwisu Blue Media – przed odbiorem zamówionego Towaru.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: goods@parishendzel.com, do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 5. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
  1. Dostawę na adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta.
 6. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru jako formy dostawy przesyłki Towarów na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy, dostawa nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zależnie od wybranej formy dostawy.
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku dostawy Towarów na wskazany przez Klienta adres, jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Doręczenie przesyłki Klientowi na wskazany w czasie składania zamówienia adres dostawy może zostać zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 9. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 10. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, stanowiącymi potwierdzenie zawarcia umowy.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 14 dni na odstąpienie od umowy
 • Wysyłka na adres: Paris+Hendzel Co., Spalinowa 5, 04-058 Warszawa
 • Prosimy o dodawanie formularza zwrotu lub notki o zwrocie z numerem zamówienia i zwracanym produkcie.
 • Zwracane produkty muszą zostać dostarczone w oryginalnym i niezniszczonym białym opakowaniu.
 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Paris+Hendzel Co., Spalinowa 5, 04-058 Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w odniesieniu do umów:
 4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 11. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 12. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 14. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 15. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 16. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 18. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Paris+Hendzel Co., Spalinowa 5, 04-058 Warszawa
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 7. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.
 2. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Sprzedawca, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa także poprzez wysłanie żądania mailowo na adres: goods@parishendzel.com

DANE KONTAKTOWE

 1. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: goods@parishendzel.com.
  2. za pośrednictwem poczty pod adresem: Paris+Hendzel Co., Brukselska 4, 03-973 Warszawa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Paris+Hendzel Co. Łukasz Hendzel o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: goods@parishendzel.com. lub pocztowo na adres Paris+Hendzel Co., Spalinowa 5, 04-058 Warszawa.

  1. DEFINICJE
 1. Administrator – oznacza Paris+Hendzel Co. Łukasz Hendzl, ul. Grochowska 133/12, 04-139 Warszawa, e-mail: goods@parishendzel.com, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Paris+Hendzel prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: www.parishendzel.com
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.parishendzel.com
 6. Klient – oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 7. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Paris+Hendzel, w tym w szczególności dotycząca towarów, nowości, promocji itp.
  1. DANE OSOBOWE
 1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Paris+Hendzel, czyli dokonujesz rejestracji w Serwisie, kupujesz produkty Paris+Hendzel w Serwisie, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na Newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez Paris+Hendzel są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług Paris+Hendzel.
 2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, Paris+Hendzel przetwarza następujące dane  osobowe:
    1. Przy rejestracji w Serwisie: adres e-mail, wybrane hasło;
    2. Przy dokonywaniu zamówienia towarów w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, wybrane hasło, adres pocztowy, adres do wysyłki oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem;
    3. Przy zapisie na Newsletter: adres e-mail.
 3. Paris+Hendzel wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Paris+Hendzel, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją zamówień. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Paris+Hendzel przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Paris+Hendzel wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci Newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Paris+Hendzel, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do Paris+Hendzel wiadomości mailowej na adres: goods@parishendzel.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Paris+Hendzel wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Paris+Hendzel, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Paris+Hendzel (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Paris+Hendzel wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Paris+Hendzel nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Paris+Hendzel może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 7. Paris+Hendzel powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Paris+Hendzel. Paris+Hendzel udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Paris+Hendzel. Paris+Hendzel powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Paris+Hendzel. W  przypadku przekazywania danych, Paris+Hendzel zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Paris+Hendzel.
 8. Paris+Hendzel nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Paris+Hendzel.
 9. Paris+Hendzel nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 10. Paris+Hendzel przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Paris+Hendzel przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.
 11. Paris+Hendzel zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 12. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Paris+Hendzel.
 13. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 14. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Paris+Hendzel. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Paris+Hendzel niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Paris+Hendzel przetwarzania objętego sprzeciwem. Paris+Hendzel przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Paris+Hendzel danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są Paris+Hendzel niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Paris+Hendzel.
 16. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 17. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 18. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.giodo.gov.pl/
 19. Pozyskane przez Paris+Hendzel dane nie będą profilowane.
  1. POLITYKA COOKIES
 1. Paris+Hendzel nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez Paris+Hendzel wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.
 3. Stosowane przez Paris+Hendzel Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 4. Paris+Hendzel zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 5. Paris+Hendzel zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
 1. w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 2. w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
 3. w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.
 1. Paris+Hendzel zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
 1. pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Paris+Hendzel między innymi do zapamiętywania danych Klienta.
 2. pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 1. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta.
 2. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Serwisie.
 4. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Paris+Hendzel (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).